Wiara działająca w miłości – Jałmużna Wielkopostna 2013

Zamieszczone przez na lut 19, 2013 w Akademickie Koła Caritas, Parafialne Zespoły Caritas, Polecane, Post, Szkolne Koła Caritas | 0 komentarzy

Dwadzieścia tysięcy rozprowadzonych w praskiej diecezji Skarbonek i prosty cel – pomóc chorym  w leczeniu i rehabilitacji, a osobom, które odchodzą, zapewnić godne warunki opieki paliatywnej.

Więcej

Wolontariusz – bohaterem XXI w.

Zamieszczone przez na cze 20, 2012 w Akademickie Koła Caritas, Polecane | 0 komentarzy

Wolontariusz – bohaterem XXI w.

AKADEMICKIE KOŁA CARITAS są to zorganizowane grupy składające się ze studentów chętnych do podjęcia działań wolontaryjnych na rzecz drugiego człowieka realizując w praktyce przykazanie miłości bliźniego oraz żyjącymi i pracującymi w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego.

Więcej

Dekalog „wolontariusza chrześcijańskiego”

Zamieszczone przez na cze 20, 2012 w Polecane | 0 komentarzy

Dekalog „wolontariusza chrześcijańskiego”

Jako wolontariusze Caritas pomagamy wszystkim potrzebującym, niezależnie od ich wyznania czy poglądów społeczno-politycznych.  Jednak nas, jako wolontariuszy chrześcijańskich, powinna charakteryzować postawa, którą opisał w „Dekalogu wolontariusza chrześcijańskiego” bp Jan Chrapek:

 • Działając w imieniu Kościoła, wolontariusz chrześcijański utożsamia się z Kościołem, jego celami, formami działań oraz środkami realizacji tych celów.
 • Nie pomniejszając znaczenia motywacji naturalnej, humanistycznej, wolontariusz chrześcijański stara się stale pogłębiać swoją motywację duchowo-religijną.
 • Wolontariusz chrześcijański odznacza się gotowocią służenia ludziom na wzór Chrystusa, który „nie przyszedł, by Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10,45).
 • Będąc często sam ubogi, wolontariusz chrześcijański dzieli się z innymi przede wszystkim miłością na wzór Chrystusa, który ubogacił świat nie dobrami materialnymi, lecz bogactwem miłości (por. 2 Kor 8,9).
 • Wolontariusz realizuje apostolat kościoła, gdy przez uczynki miłości i miłosierdzia uczy innych chrześcijan współczucia i wielkodusznego wspomagania potrzebujących.
 • W osobie wspomagającej wolontariusz chrześcijański widzi samego Chrystusa, który utożsamia się z każdym potrzebującym (Mt 25,35-36.42-43).
 • Wolontariusz chrześcijański pamięta, że miłość czynna jest najpełniejszą drogą do życia wiecznego, ponieważ „miłość nigdy nie ustaje” (1 Kor 13,8).
 • Wolontariusz jest rzecznikiem, propagatorem i budowniczym Królestwa Chrystusowego na ziemi – królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju (KK 36).
 • Podstawowym kryterium wartościowania wolontariusza jest osobowa godność i wielkość powołania bożego, jakim każdy człowiek został obdarowany.
 • Wolontariusz chrześcijański jest otwarty i wrażliwy na wszelkie potrzeby bliźnich, ze szczególnym szacunkiem i miłością odnosi się zwłaszcza do ludzi poniżonych z powodu nędzy.
 • Z szacunkiem i miłością odnosi się wolontariusz do ludzi o odmiennych poglądach, zwłaszcza tych, którzy „bez własnej winy, nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, szczerym sercem szukają Boga” (KK 16).
 • Wolontariusz chrześcijański nie oczekuje za swoją pracę innej zapłaty, jak tylko wiecznej nagrody w niebie, w myśl słów Chrystusa: „Kto wam poda kubek wody do picia, nie utraci swojej nagrody” (Mt 9,41).
Więcej

Czekamy na Ciebie

Zamieszczone przez na cze 20, 2012 w Polecane, Szkolne Koła Caritas | 0 komentarzy

Czekamy na Ciebie

CELE I ZADANIA SKC

Zasadniczym celem powołania i działania Szkolnego Koła Caritas jest organizowanie form pomocy dla dzieci i młodzieży najpierw na terenie własnej szkoły a następnie poza nią.

Cel ten może być realizowany poprzez:

 • wyszukiwanie osób potrzebujących pomocy w swoim najbliższym otoczeniu (klasa, szkoła, sąsiedztwo);
 • odwiedzanie osób starszych, samotnych i chorych;
 • pomoc fizyczna i duchowa osobom chorym, starszym, samotnym;
 • pomoc osobom i rodzinom poszkodowanym w wypadkach losowych;
 • pomoc chorym uczniom;
 • zbiórka nowych i używanych książek, przyborów szkolnych i rozdzielanie ich wśród potrzebujących uczniów;
 • sezonowa zbiórka używanej odzieży i obuwia dla dzieci w potrzebie;
 • przedświąteczna zbiórka artykułów spożywczych i wspieranie rodzin wielodzietnych;
 • organizowanie konkursów, festynów, rodzinnych pikników z zabawami;
 • włączanie się w akcje charytatywne Caritas DWP (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, akcje wielkopostne, Niedziela Miłosierdzia Bożego, Tydzień Miłosierdzia i inne).

JAK ZAŁOŻYĆ SZKOLNE KOŁO CARITAS ?

 1. Dyrektor Szkoły występuje do Dyrektora Caritas z prośbą o powołanie Szkolnego Koła Caritas oraz informuje, kto będzie opiekunem Koła, a także proponuje asystenta kościelnego.
 2. Biskup diecezjalny dekretem zatwierdza Szkolne Koło Caritas i mianuje kościelnego asystenta.
 3. Dyrektor Caritas nadaje akt powołania SKC.
 4. Do szkoły docierają dokumenty (dekret Biskupa diecezji i akt powołania SKC) wraz z regulaminem (2 egzemplarze), który powinien podpisać dyrektor szkoły.
 5. Opiekun SKC, na podstawie deklaracji przystąpienia do SKC, tworzy listę wolontariuszy
 6. Opiekun SKC przekazuje Caritas DWP podpisany przez Dyrekcję regulamin, listę wolontariuszy SKC wraz z protokołem z zebrania założycielskiego.
 7. Kolejnym krokiem powinno być uroczyste wręczenie legitymacji, które może się odbyć podczas apelu w szkole, z racji święta szkoły, w Święto Patronalne Caritas itp. Każda legitymacja powinna mieć pieczęć Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz miejsce na pieczątkę szkoły.

Przynależność do Koła może być dla dzieci i młodzieży bardzo ważna i potrzebna. Uczy miłości bliźniego, kształtuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Uczy też akceptacji, zrozumienia i poszanowania osób starszych, samotnych, chorych. Zorganizowane pomaganie przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności, uczy zespołowego działania, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i grupę, wdraża do bezinteresownej aktywności społecznej.

Jan Paweł II w 1981r. przemawiając do przedstawicieli międzynarodowego wolontariatu wskazał na ten aspekt: “Jakże nie zachwycać się tym, że we wspólnotach chrześcijańskich rozwijają się grupy wolontariuszy, które pragną służyć braciom, by w ten sposób budować bardziej sprawiedliwy i ludzki świat. Wolontariat stanowi bowiem znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym darem z siebie samego – darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza tym najuboższym i potrzebującym.”

deklaracja

lista_wolontariuszy-1

prosba_o_powolanie_skc

protokol

regulamin_skc

zadania opiekuna SKC

Więcej